CSDL Công nghiệp nông thôn

CSDL Công nghiệp nông thôn

Cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn giúp cho việc quản lý và tra cứu dữ liệu về doanh nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề,… cũng như toàn bộ các số liệu công nghiệp nông thôn được đồng bộ thống nhất từ đó giúp thúc đẩy sự phát triển công nghiệp tại các địa phương tạo ra cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, năng động và có hiệu quả, đồng thời kết hợp nhiều loại quy mô phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Các thành phần chính của hệ thống Cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn bao gồm:

1. Module quản lý

Là hệ thống quản lý toàn bộ các thông tin như dữ liệu, người dùng,… giúp người quản trị dễ dàng thêm, sửa, xóa toàn bộ các dữ liệu. Các dữ liệu có thể nhập trực tiếp từ file excel theo cấu trúc định sẵn.

2. Module tra cứu thông tin

Module này có 2 phần chính là phần tra cứu thông tin số liệu và phần tra cứu văn bản tài liệu.

Với module tra cứu thông tin số liệu người dùng có thể tra cứu được toàn bộ các thông tin có nằm trong cơ sở dữ liệu như:

– Tra cứu theo loại hình tổ chức

– Tra cứu theo loại hình kinh tế

– Tra cứu theo địa phương

– Tra cứu theo ngành nghề

– Tra cứu theo quy mô

Với mỗi tra cứu như trên người dùng có thể lựa chọn để xem đầy đủ các số liệu như Tổng số lượng doanh nghiệp, tổng số lượng lao động, giá trị sản xuất ước tính và giá trị sản xuất thực hiện,nguồn vốn,… theo từng năm hoặc nhiều năm.

Ngoài ra người dùng cũng có thể tra cứu thông tin của từng doanh nghiệp, thông tin về các cụm công nghiệp, thông tin về các làng nghề.

Phần module tra cứu văn bản tài liệu giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các tài liệu, văn bản theo từng hạng mục khi cần thiết.

3. Module Báo cáo

Module này giúp người dùng có thể xuất ra các báo cáo như yêu cầu từ những dữ liệu sẵn có như:

Báo cáo giá trị sản xuất Công nghiệp – TTCN theo năm

Báo cáo số cơ sở và lao động sản xuất Công nghiệp theo năm

Báo cáo tình hình phát triển làng nghề

Báo cáo tình hình phát triển cụm công nghiệp

…….

Các  báo cáo đều có thể được xuất ra dạng Excel hoặc PDF giúp người dùng dễ dàng in ấn hoặc chỉnh sửa theo ý người dùng.

4. Module Biểu Đồ

Module này cho phép người dùng tạo ra các biểu đồ so sánh tự động trên nền Web để có thể dễ dàng đánh giá và đưa vào các báo cáo khác. Biểu đồ có thể là dạng cột, dạng tròn, dạng đường,… tùy theo sự lựa chọn của người dùng.

Tham khảo tại website http://www.cosodulieucnntphutho.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *